Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Krótka charakterysytka prowadzonych zajęć

NAPĘD ELEKTRYCZNY / ELECTRIC DRIVE

Dynamika układów napędowych. Moment napędowy, moment oporowy, moment dynamiczny. Rozruch i hamowanie elektryczne w układach napędowych prądu stałego i przemiennego. Charakterystyki mechaniczne napędów. Sterowanie prędkością silników w układach napędowych. Przekształtnikowe układy napędowe prądu stałego. Częstotliwościowe sterowanie prędkości w napędach przekształtnikowych prądu przemiennego (pośrednie i bezpośrednie przemienniki częstotliwości). Metody regulacji szerokości impulsów, pojęcie wektora przestrzennego, sterowanie polowo-zorientowane, bezpośrednie sterowanie momentem. Współczynnik mocy układów przekształtnikowych.

Electric drive dynamics. Torques. Starting and breaking of DC and AC drive systems. Mechanical characteristics of drives. Speed control of motors. DC motor drives with self-commutated rectifiers. AC motor drives with frequency converters (voltage-fed frequency converter, cycloconverter). Methods of pulse width modulation (PWM), definition of spatial vector, field-oriented control, direct control of torque. Power factor of converter systems.

AUTOMATYKA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH / AUTOMATIC CONTROL OF ELECTRICAL MOTOR DRIVES

Układy nawrotne z obcowzbudnymi silnikami prądu stałego. Sterowanie częstotliwościowe silników indukcyjnych. Układy napędowe z przemiennikami częstotliwości (pośrednimi i bezpośrednimi). Modulacja szerokości impulsów (MSI).Układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego.

DC inverter drives. Control of AC drives with frequency converters (cycloconverter, voltage-fed frequency converter). Pulse width modulation (PWM). Contactors control.

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE / PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS

Podstawowe informacje dotyczące programowalnych sterowników logicznych. Konstrukcja sterowników programowalnych. Zasada działania sterowników. Ogólne zagadnienia tworzenia oprogramowania użytkowego przemysłowych układów sterowania. Języki i metody programowania sterowników programowalnych. Zestawy instrukcji programowych. Przykłady programowania sterowników PLC z wykorzystaniem edytora drabinkowego. Urządzenia HMI, panele operatorskie.

Introduction to programmable logic controllers (PLC). Construction and working principles for PLC. General concepts of programming automatic industrial control systems. Programming languages and methods used for PLC. Basic instruction sets. Ladder editor as an example for a simple PLC programming method. Human machine interfaces. Operating panels.

REGULATORY I STEROWNIKI

Procedury regulacyjne sterowników programowalnych PLC stosowanych w automatyce przemysłowej. Struktury regulatorów cyfrowych. Podstawowe procedury biblioteczne sterowników programowalnych wykorzystywane do regulacji procesów ciągłych i zasady ich parametryzowania. Dobór nastaw regulatorów. Podstawy „autotuningu”. Warstwowy model procesu przemysłowego. Aparatura obiektowa. Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjne. Centralne i rozproszone sterowanie procesem przemysłowym. Podstawy projektowania i eksploatacji systemów wizualizacji i nadzoru układów przemysłowych - SCADA.

Regulation procedures for programmable logic controllers (PLC) used in industrial automation. Structures of digital controllers. Basic library procedures for PLC applied for continues process regulation. Control loop tuning and introduction to “autotuning”. Layered model of automatic industrial process. Centralised and distributed control. Industrial networks and communication protocols. Design and exploitation of supervisory control and data acquisition (SCADA)

PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE / POWER ELECTRONICS

Pojęcie przekształtnika, rodzaje, budowa. Podstawowe półprzewodnikowe elementy układów energoelektronicznych. Jednofazowy prostownik niesterowany. Prostowniki sterowane jednofazowe. Mostek prostowniczy 6D. Mostek prostowniczy sterowany 6T. Przemienniki częstotliwości. Sterowniki i łączniki prądu przemiennego. Przekształtnik prądu stałego DC-DC dla silnika prądu stałego. Przekształtnik DC-DC obniżający napięcie. Przekształtnik DC-DC podwyższający napięcie. Zasilacz impulsowy DC - DC z przepływem bezpośrednim. Zasilacz impulsowy DC - DC z przepływem wstecznym. Zasilacz mostkowy. Jednofazowy falownik napięcia. Trójfazowe falowniki napięcia i prądu.

Introduction to power electronics, converter classification and construction. Power semiconductor switches. Half-wave rectifier. Controlled half-wave rectifiers. Single phase controlled rectifiers. Three phase rectifier. Three phase controlled rectifiers. AC voltage controllers. Cycloconverters. DC - DC choppers. DC drives. Inverters. AC drives.

OCHRONA DANYCH / DATA SECURITY

Prawne podstawy bezpieczeństwa informacji. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Pojęcie naiwnego bezpieczeństwa szyfru. Łamanie szyfrów. Arytmetyka modularna. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfr afiniczny dla monogramów i poligramów. Szyfr z kluczem bieżącym. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Algorytm AES. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Szyfr plecakowy. Algorytm RSA. Pojęcie podpisu cyfrowego: funkcje, aspekty ekonomiczne, zasada działania. Certyfikaty. Rola centrów certyfikacji. Procedury wymiany kluczy. Podpisywanie plików. Kryptografia kwantowa. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Ataki na systemy komputerowe. Kody samokorekcyjne.

Legal aspects of information security. The notion and aspects of data security. Cryptographic basics. Cryptographic systems. Private and public key encryption systems. AES and RSA algorithms. Block and stream ciphers. Modes of operation. Attacks. Digital signature. Quantum cryptography. One-way hash functions. Self-correcting codes.

PODSTAWY BIOINFORMATYKI / BASICS OF BIOINFORMATICS

Analiza zjawisk, związanych z przetwarzaniem informacji w organizmach biologicznych w odniesieniu do informatyki technicznej. Wybrane informatyczne metody wspomagania badań genetycznych i biologicznych (analiza i porównywanie sekwencji kodu genetycznego, analiza struktur białek, eksperymenty mikromacierzowe).

The analysis of phenomena corresponding to information conversion in biological organisms. Programming methods applied to genetic and biological research (sequence analysis, sequence alignment, protein structure analysis and microarrays experiments).

ZAPIS KONSTRUKCJI / CONSTRUCTION DESIGN

Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Zasady wymiarowania. Połączenia. Ogólne informacje o tolerancji wymiarów, oznaczaniu gładkości powierzchni, obróbki cieplnej itp. Rysunki techniczne elektryczne (klasyfikacja rysunków, symbole graficzne elektryczne, symbole na sprzęcie elektrycznym, wytyczne opracowywania rysunków technicznych elektrycznych, itp.)

Normalised elements of technical drawing. Rectangular impinging, views, sections and revolved sections. Rules of measurement. Connections. General information concerning measurement tolerance, marking of surface smoothness, thermal processing etc. Electrical technical drawings (classification of drawings, electrical graphic symbols, symbols of electrical equipment, guidelines for designing electrical drawings, etc.).

Strona zaktualizowana: 26.02.2009